מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 18.10.2021

אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ ("החברה" או "אנחנו") מארגנת כנסים ואירועים בעיקר בישראל ובאיחוד האירופי. ההרשמה לאירועים האמורים מתבצעת דרך אתר Confitoora (להלן: "אתר האירועים"), שהחברה הינה בעלת הזכויות והקניין הרוחני בו. החברה מפרסמת באתר האירועים, אירועים וכנסים שמארגנת לבדה או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים (להלן: "מארגני האירוע", "האירוע/ים", בהתאמה) ומאפשרת רישום לאירועים שמפורסמים באתר האירועים. ככל שהחברה מארגנת אירוע בשיתוף עם מארגני אירוע אחרים (להלן: "מארגן/נים אחר/ים", "אירוע משותף", בהתאמה), החברה והמארגנים האחרים יחשבו כ"א בעלים של מידע האישי שנאסף במסגרת ההרשמה באתר האירועים לאירוע המשותף ויפעלו בקשר למידע כאמור, כבעלי שליטה.

פרטיות וביטחון המידע של המבקרים והמשתמשים שלנו הינם בחשיבות עליונה עבורנו. החברה מחויבת לשמירה על המידע שאת/ה חולק/ת עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו לפיו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד החברה מעבדת מידע ו/או מידע רגיש (כפי שמוגדרים בחוק הגנת הפרטיות) ("מידע אישי") ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, סוג המידע אישי שנאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל/י לממש זכויות אלו.

למטרת מדיניות זו, החברה מגדירה את המונח "משתמש" כמי שנרשם לאירוע דרך אתר האירועים ו/או משתמש באתר האירועים באמצעות שם משתמש וסיסמא ובכך התקשר במערכת יחסים עם החברה, והמונח "מבקר" הינו מי שמבקר באתר האירועים. המונח "עיבוד" או "שימוש" משמעם כל פעולה המתבצעת על מידע אישי לרבות איסוף, ארגון, אחסון, שינוי, שימוש, מחיקה וכו'.

כל מידע המאוחסן על גבי הפלטפורמה של החברה מטופל כמידע סודי. כל מידע מאוחסן באופן בטוח ונגיש לאנשים מורשים בלבד. החברה מיישמת ומתחזקת אמצעים לאבטחת מידע טכניים, בטחונים ואירגוניים נאותים בכדי לשמור על המידע האישי משימוש ועיבוד לא חוקי או לא מורשה, וכנגד אובדן, השמדה, נזק, גניבה או חשיפה. במקרה ובו למרות מאמצי החברה אירוע מן הסוג כאמור מתרחש, החברה תפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

לתשומת ליבך, החברה אינה אחראית לשמירה על כללי אבטחת המידע, לאמצעי זהירות ומתן זכויות לנושא המידע, בכל הקשור למידע האישי שנמצא בבעלות ושליטה של מארגנים אחרים ואינה אחראית לשימושים שנעשים ע"י המארגנים האחרים במידע האישי שנאסף לגביך.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מכוונת לנשים ולגברים כאחד.

האתר אינו מיועד לקטינים, ואיננו אוספים מידע כאמור ביודעין או במכוון.

המידע שאנו אוספים:

מבקרים

החברה אוספת, מתעדת ומנתחת מידע של מבקרים באתר שלה כמפורט להלן. החברה מתעדת את כתובת ה-IP שלך ומשתמשת ב"קוקיז" (COOKIES). בנוסף, החברה תאסוף ותעבד מידע אישי שיימסר לה בטפסי אתר האינטרנט, לדוגמה במצב בו תירשם לאירוע/ים. ככל שהנך מוסר מידע אישי של צד שלישי למשל במסגרת הרשמתו לאירוע, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה ולמארגני האירוע (ככל שרלוונטי).

מידע אישי כאמור יכלול את כתובת ה-IP שלך, שם פרטי ושם משפחה, כתובת וכתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, תפקיד, מידע עליך שברשתות חברתיות, תחומי העניין שלך ומידע על החברה בה אתה עובד (שם חברה וכתובת) ובנוסף מידע הנוגע לסוג ההתקשרות שלך עם החברה שבה אתה עובד.

משתמשים

במהלך רישום של משתמש לאתר האירועים ו/או לאירועים, ולעתים לאחר הרישום, המשתמש מספק מידע אודותיו (בנוסף לפרטי המידע האישי כמפורט לעיל)- שם, שם חברה, כתובת דואר אלקטרוני, תפקיד, כתובת וטלפון.

המשתמשים רשאים מפעם לפעם לעיין, לערוך, לעדכן או למחוק את המידע האישי לגביהם בכך שיתחברו לפלטפורמה של החברה באמצעות שם משתמש וסיסמא שהגדירו, בכפוף למאפיינו הגישה והעריכה המוגדרים באתר האירועים.

זכויות נושא המידע במידע באישי:

כל מבקר ו/או משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו שמוחזק במאגר מידע שברשותנו ובבעלותנו, בעצמו או ע"י בא כוחו, על פי חוק הגנת הפרטיות. ככל שעיינת במידע אודותיך, ומצאת שאינו נכון, שלם ברור או מעודכן הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחקו. ככל שנסרב נודיע לך באופן שנדרש על פי דין על סירובנו לאפשר עיון /ואו תיקון ו/או מחיקה במידע האישי, הנך רשאי לערער על כך לבית המשפט המוסמך על פי דין.

מטרת השימוש והשימוש במידע האישי:

החברה משתמשת במידע האישי שנאסף בכדי לאפשר שימוש באתר, תפעולו התקין ואספקת שירותיו, אספקת מידע, שירותים ו/או מוצרים של החברה, לאפשר הרשמה אלקטרונית לאירועים, לספק מידע ושירותים בקשר לאירוע אליו נרשמת בתקופה שקודמת למועד האירוע ובמועד האירוע עצמו, זיהוי משתמשים, משלוח הודעות ועדכונים, לספק למבקרים ומשתמשים מידע בקשר לאירועים עתידיים, וכן לגבות תשלומים, ככל שנדרש. אולם פרטי כרטיס אשראי או מידע בקשר לאופן תשלום לא נשמרים על ידי החברה.

בנוסף מארגני האירוע עשויים להשתמש במידע האישי כדי לשלוח למשתמשים וביניהם נרשמי האירוע הודעות ועדכונים בקשר לאירועים ו/או אירועים עתידיים ועוד, מפעם לפעם.

בנוסף, ככל שמידע אישי נאסף במסגרת רישום לאירוע ו/או אירוע משותף, יתכן והחברה ו/או המארגן האחר יעשו שימוש במידע האישי כדי להציע למבקר ו/או המשתמש את המוצרים ו/או שירותים שלהם ו/או להציע השתתפות באירועים עתידיים שלהם, בדואר אלקטרוני, הודעות לטלפון הנייד ו/או בכל מדיה אחרת.

מתן גישה למידע האישי:

החברה תאפשר גישה למידע האישי לקבלני משנה שלה, כדי לספק את השירותים המבוקשים ו/או כדי להעניק שירותים הקשורים לאירוע למשל הדפסת תג שם, להציע פגישות מותאמות במהלך האירוע, ו/או לשירותי דואר אלקטרוני אוטומטי וכו'. בנוסף, באירועים מסוימים בהם יש נותני חסויות לאירוע, החברה עשויה לתת גישה למידע האישי לנותני חסויות אלו, בכפוף לקיום דרישות הדין.

זהות הצדדים השלישיים כאמור עשויה להשתנות מאירוע לאירוע אולם, כל ההתקשרויות עם צדדים שלישיים מבוצעות בהתאם לדין החל.

קוקיז (Cookies)

באתר האירועים נעשה שימוש בקוקיז. השימוש בקוקיז נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשיפור איכות השירות של האתר, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ניתוח התנהגות המבקרים באתר, התאמת האתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע. יתכן והחברה תציב קוקיז של צדדים שלישיים על מכשירך, וזאת למטרות פונקציונאליות של אתר האירועים ו/או למטרות פרסום.

קוקיז הינה פיסת מידע שנשלחת על ידי אתר לדיסק קשיח של מבקר. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. לא ניתן להשתמש בקוקיז כדי להריץ תוכנות או לשלוח וירוסים למחשב/מכשיר שלך.

אם אינך רוצה לקבל קוקיז תוכל להימנע ו/או לנטרל את השימוש בקוקיז, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ו/או למחוק קבצי קוקיז במחשבך. לקבלת מידע מקיף על קוקיז ושינוי הגדרות הדפדפן לחץ: www.allaboutcookies.org

אולם, זכור שככל שתבחר לא לאשר או לנטרל את הקוקיז ו/או למחוק קבצי קוקיז ממחשבך, יתכן שלא תתאפשר לך גישה לחלק מהשירותים של אתר האירועים ו/או החברה ואיננו יכולים להבטיח שחוויית המשתמש שלך תהיה מספקת ומלאה כפי שיכלה הייתה להיות אילו היית מאשר את הקוקיז.

קישורים לאתרים אחרים:

אנא היו מודעים לעובדה כי בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו, אתם עשויים להיכנס לקישורים לאתרים אחרים אשר הינם מעבר לתחום השפעתנו. החברה אינה אחראית לתוכן או למדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

לכמה זמן אנו שומרים את המידע האישי?

אנחנו נשמור את המידע האישי שאנו בעלי השליטה בו או שאנו מעבדים ככל שיידרש בכדי למלא את המטרות שעבורן נאסף המידע האישי ו/או כפי שמתאפשר בהתאם לדין.

קבלת תנאי השימוש

אנו מניחים שכל המבקרים באתר האירועים והמשתמשים בפלטפורמה של החברה והנרשמים לאירועים קראו בעיון והבינו מסמך זה טרם גלישה ו/או כניסה ו/או שימוש באתר האירועים, רישום לאתר האירועים ו/או רישום לאירועים.

אנו שומרים את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שיידרש, בהינתן הודעה סבירה מראש. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה.

שימוש בתמונות שצולמו בכנסים

החברה או בעל האירוע או כל גורם מטעמו, עושה שימוש בתמונות שצולמו בכנס, ייתכן כי התמונות יפורסמו בערוצי מדיה שונים כחלק מסיקור הכנס ויחסי הציבור שלו,  ואם צילום של המשתתפים מהכנס יופיע באחת התמונות לא תהיה למשתתף כל טענה או תביעות כלפי אף גורם.

Open Accessibilty Menu